De Vereniging Voor Freelance Event professionals (VVFE) komt op voor de belangen van de zelfstandige professionals werkzaam in de evenementensector.

De VVFE is opgericht als reactie op de coronacrisis. De evenementensector is één van de zwaarst getroffen sectoren door deze crisis. Terwijl horeca, musea en luchtvaart in het voorjaar alweer mondjesmaat open gingen, was het voor de evenementensector op dat moment nog onbekend wanneer deze publiek mocht ontvangen. Deze zomer is onze sector op kleinschalig niveau gaan experimenteren met evenementen. Bij Fieldlab evenementen is op wetenschappelijk niveau onderzocht wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Helaas zijn middelgrote en grootschalige evenementen op dit moment weer verboden. Met het maximum aantal van 30 toeschouwers lijkt het voor kleine evenementen en theaters nu niet haalbaar om door te kunnen gaan.

Onze sector waarin jaarlijks miljarden euro’s omgaan, zorgt voor een belangrijk deel van de culturele sector in Nederland.

Naar schatting is onze sector goed voor 30.000 arbeidsplaatsen.. Een groot gedeelte hiervan zijn freelancers die het seizoensgebonden aanbod aan opdrachten invullen. In het voorjaar en in de zomer zijn zij werkzaam op de vele festivals die ons land kent. In de herfst en winter verplaatsen de werkzaamheden naar binnen evenementen, congressen en theaters.

Uit een door de VVFE gehouden enquête onder de leden blijkt dat deze groep een omzetverlies van 81% verwacht ten opzichte van 2019.

Het is tijd om te verenigen zodat we inzicht kunnen geven in de penibele situatie waarin de Freelance Event Professional zich nu bevindt. Daarnaast is het vormen van één geluid de manier om gehoor te krijgen in Den Haag. Nu en in de toekomst.

Doelstellingen

De VVFE heeft als hoofddoelstelling het verenigen van zelfstandig professionals, werkzaam in de evenementensector. Wij willen freelancers vertegenwoordigen die hun hoofdinkomen halen uit de uiteenlopende werkzaamheden die binnen de sector vallen. Door ons te verenigen kunnen we gewicht in de schaal leggen bij gesprekken met zowel lokale als landelijke overheden. Hiervoor zoeken we de samenwerking met verwante brancheorganisaties als de VTTE, Kunsten ‘92, Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers. Met ZZP Nederland en ondernemers stichting ONL zijn wij een partnerschap aangegaan. Hiermee hebben wij een directe aansluiting gevonden in en met politiek Den Haag.

Steunpakketten

Hieronder zullen wij de generieke steunpakketten die er vanuit de overheid zijn geboden verder uitlichten. Helaas blijkt namelijk dat veel freelance event professionals aanlopen tegen het feit dat zij niet voldoen aan de gestelde criteria om in aanmerking te komen voor de desbetreffende pakketten. Voor deze steunpakketten geldt dat de VVFE haar uiterste best doet om de overheid erop te wijzen de criteria bij te schaven en de problematieken binnen onze branche aan de kaak te stellen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Steunpakketten vanuit de overheid, zoals de eerste TOZO-regeling, zijn een onmisbare reddingsboei voor onze sector geweest. Echter, sinds het introduceren van de partnertoets bij de tweede TOZO-regeling zijn veel ondernemers opeens volledig afhankelijk van het inkomen van hun partner. De invoering van de vermogenstoets bij de derde TOZO-regeling zou betekenen dat eerst de pensioen spaarpot opgegeten moet worden voordat aanspraak gemaakt kan worden op deze regeling. Gelukkig is door actieve lobby de vermogenstoets bij het aanvragen van een TOZO 3-regeling geschrapt. Ook blijft de VVFE actief pleiten voor het afschaffen van de partnertoets.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Veel Freelance Event Professionals komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming vaste lasten. Omdat slechts een enkeling een bedrijfspand heeft zijn de zakelijke vaste lasten niet hoger dan de opgeworpen drempel. Echter blijven deze kosten wel doorlopen. Menig spaarpot en partnerinkomen moet nu aangesproken worden om deze zakelijke vaste lasten te dragen. De VVFE blijft in gesprekken duidelijk maken dat de TVL regeling niet de helpende hand is waarmee de Freelance Event Professional geholpen is.

Doelstellingen voor de korte termijn

Sectorspecifieke maatregelen

De evenementensector zal voorlopig zeker nog steun nodig hebben. De overheid gaat met name voor een generieke aanpak in het huidige steunpakket. Het is echter duidelijk dat de evenementensector onevenredig hard getroffen wordt door de coronacrisis. Het is daarom cruciaal dat onze sector een pakket op maat krijgt. Om dit te bereiken zet de VVFE zich samen met haar partners in om een branche specifieke compensatieregeling te bepleiten.
Steun gebaseerd op prestaties in het verleden, dat rekening houdt met de huidige restricties binnen de sector en onafhankelijk van eventuele levenspartner en/of opgebouwd vermogen. Dit geeft ons de ruimte en de mogelijkheid om ons te richten op de toekomst.
Nederland dreigt belangrijke capaciteit, kennis, en kwaliteit binnen de evenementenbranche kwijt te raken. We moeten voorkomen dat deze, in de kern gezonde, freelancers, de crisis niet overleven.

Belastingdienst

Voor de korte en middellange termijn pleit de VVFE voor het in stand houden van de zelfstandigenaftrek.

Daarnaast blijft het verlengen van de periode waarin de belastingdienst soepel omgaat met het uren criterium om in aanmerking te komen voor die zelfstandigenaftrek nog een punt van aandacht. Dit geldt ook wanneer de sector weer mondjesmaat open zou kunnen.

Doelstellingen voor de middel lange termijn

Regeerakkoord

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de tweede kamer. Dankzij de rechtstreekse ingang in politiek Den Haag via ONL en ZZP Nederland kan de VVFE de belangen van de Freelance Event Professional voor het voetlicht brengen bij de aspirant kamerleden.

Door nu in gesprek te gaan met aspirant kamerleden kunnen we wellicht invloed uitoefenen op het nieuwe regeerakkoord.

Arbeidsongeschiktheids verzekering

Geruime tijd gonst het door de gangen dat de overheid een arbeidsongeschiktheids verzekering verplicht wil stellen. De VVFE is van mening dat iedere zelfstandige de keuze moet kunnen blijven maken voor een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Dit kan naast een verzekering ook een spaarpot of deelname aan een broodfonds zijn.

Zelfstandigenaftrek

De VVFE pleit  voor het in stand houden van de zelfstandigenaftrek. Nu de economische gevolgen van de coronacrisis duidelijk worden is dit niet het moment om belastingvoordeel weg te halen.

Pensioenpakket

Veel Freelance Event Professionals hebben hun pensioenvoorziening zelf geregeld. Bijvoorbeeld in de vorm van een spaarpot of onroerend goed. Bij velen is de buffer en zelfs de spaarpot aangesproken om het gebrek aan inkomsten tijdens de coronacrisis te compenseren. Een verplichte pensioenvoorziening zoals bij sommige beroepsgroepen verplicht is, is voor velen zeker nu niet betaalbaar. De VVFE is dan ook van mening dat een betaalbaar pensioenpakket een keuze moet blijven van de ondernemer.

Doelstellingen voor de lange termijn

Bestaansrecht

De positie van de freelancers is in Nederland sinds jaren lastig  te noemen. De VVFE wil ervoor zorgen dat de freelancer ook door de overheid meer gezien wordt als de ondernemer die het is.

Regelgeving

Uit de wirwar aan regelgeving omtrent freelancers blijkt des te meer hoe onduidelijk het is.  Denk hierbij aan de inmiddels verdwenen VAR, de nooit gestarte DBA en de onlangs gesneuvelde voorstellen van de commissie Borstlap. 

De VVFE wil zich inzetten om samen met zijn partners een gezond ondernemersklimaat te realiseren voor de Freelance Event Professional.

Samenwerkingen

De VVFE heeft zich gecommitteerd aan een aantal samenwerkingsverbanden. Om direct professioneel begeleid aan tafel te zitten in Den Haag hebben we de handen ineengeslagen met Ondernemend Nederland. Deze stichting heeft als primair doel het verbeteren van het ondernemersklimaat in Nederland. Inmiddels hebben we samen met ONL aan tafel gezeten met CDA kamerlid Mustafa Amhaouch. Daarnaast is het position paper wat in samenwerking met ONL is opgesteld aangeboden aan staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bas van’t Wout.

Om als één branche te opereren en om voeling te krijgen wat er branche breed speelt hebben wij ons ook aangesloten bij de Alliantie van Evenementenbouwers. Door het brede draagvlak van vertegenwoordigers uit de branche wordt deze organisatie veelvuldig gehoord door de politiek over mogelijke maatregelen en standpunten.

Kunsten 92 maakt zich vanuit de kunst en cultuursector sinds 1992 ook hard voor de zzp’er in Den Haag. De VVFE maakt graag gebruik van de ervaring en expertise die Kunsten 92 door de jaren heen heeft opgebouwd.

Hieronder de link naar de verschillende organisaties en een korte omschrijving.

Alliantie van Evenementenbouwers
De Alliantie van Evenementenbouwers van Nederland is een brede vertegenwoordiging van de totale sector van sport, cultuur en entertainment: van freelancers tot toeleverancier, van organisatoren tot sportbonden. Met deze samenwerking willen zij de maatschappelijke waarde van publieksevenementen ook in deze zware tijd behouden voor Nederland. Ze willen de samenleving weer sport, cultuur en entertainment bieden. Om zo plezier, ontspanning en inspiratie te brengen. De alliantie wil ervoor zorgen dat evenementen op een voor het publiek verantwoorde en veilige wijze worden georganiseerd. In overleg met de lokale en nationale overheden willen zij laten zien wat er wél kan. Gezondheid staat voorop. Maar geluk ervaren is ook essentieel voor een mens. En precies dat is wat evenementen doen. Ze zorgen voor saamhorigheid, verbinding, ontspanning, het delen van ervaringen met dierbaren. Door de handen ineen te slaan als branches en samen één stem te hebben, gaan ze onderzoeken wat er weer kan, weer mag, weer veilig is. Zij gaan hun expertise en praktijkervaringen delen met elkaar en creatieve innovatieve oplossingen zoeken. De alliantie van Evenementenbouwers wordt het aanspreekpunt voor deze culturele en sport branche. Allereerst ontwikkelen zij een landelijk evenementenprotocol voor COVID 19. Op basis van uniforme bouwstenen, kan dit op maat worden uitgewerkt voor ieder type evenement. Zodat we rustig en verantwoord, stapje voor stapje weer kunnen opstarten in verschillende fases. Maar wel met als duidelijk einddoel om weer naar 100% terug te gaan.
Kunsten '92

Kunsten ’92 komt op voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector.
Kunsten ’92 is dè belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur, erfgoed- en creatieve
sector, met 370 ledenuit alle disciplines. Doel is om met een gezamenlijke stem het
maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen.
Zij doen dat door opinie en debat te organiseren. Door partijen samen te brengen. Door
urgente zaken bij de politiek te agenderen (ook in aanloop naar verkiezingen) en rechtstreeks
met politici, kamerleden en ambtenaren te spreken. En door onderzoek en feiten te
presenteren, en het kritisch volgen van het beleid. Kunsten ’92 agendeert hiermee
belangwekkende onderwerpen en bevordert het contact tussen politiek en sector.
Kunsten ’92 wordt volledig gefinancierd door haar 370 leden, zoals bijvoorbeeld theaters,
musea, orkesten, toneel- dansgezelschappen, kunstenaarsorganisaties, erfgoedorganisaties,
presentatie-instellingen, maar ook brancheorganisaties en fondsen, en organisaties uit de
creatieve sector.

Ondernemend Nederland voor ondernemers (ONL)
ONL voor Ondernemers is dé onafhankelijke ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van ondernemers laten horen. Ondernemers bepalen de onderwerpen op onze agenda en wij ondernemen actie. Politici, ambtenaren en grote lobby-organisaties weten vaak niet wat een wet of maatregel in de dagelijkse praktijk voor een ondernemer betekent. Dit heeft desastreuze gevolgen. Voorbeelden zijn de Wet Werk en Zekerheid, de Wet DBA, de Wet Poortwachter. Rammelende wetgeving is niet alleen slecht voor ondernemers, maar voor de hele economie. Het is daarom essentieel dat de stem van de ondernemer gehoord wordt bij het vaststellen van beleid en wetgeving. Het team van ONL maakt zich hier hard voor door te lobbyen, problemen aan te kaarten en oplossingen voor te leggen op onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn.
Eventplatform

Het Eventplatform is het overkoepelend platform van Nederlandse branche- en vakorganisaties in de zakelijke evenementenbranche, CLC-VECTA, Dutch Venue Association, IDEA, Genootschap voor Eventmanagers, G14, MPI, NVBO, ONCE, Platform Cultuur Locaties, Verhurend Nederland, Vereniging van Evenementenmakers en de Vereniging Voor Freelance Event Professionals.

Samen vertegenwoordigen de leden 71.000 arbeidsplaatsen en een directe jaaromzet van 5,2 miljard euro. Het EventPlatform is gestart in 1999 en heeft als belangrijkste doel het belang, de betekenis en de zichtbaarheid van de branche bij lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten te duiden en/of te vertegenwoordigen. We staan sterk door samen te werken, kennis te delen, van elkaar te leren en gezamenlijk op te trekken in de lobby in Den Haag.

Het coronavirus en de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding hebben een enorme impact op de evenementenbranche. Voor het Eventplatform ligt hier een belangrijke taak. In het afgelopen haar heeft het EventPlatform zich onder meer ingespannen om de omvang van de branche en de impact van het virus en de maatregelen te duiden, inzicht te bieden in de keten van betrokken ondernemers, een protocol te ontwikkelen voor zakelijke bijeenkomsten, te komen tot toereikende steunmaatregelen, waaronder een garantiefonds, en invulling te geven aan het Fieldlab Evenementen.

ZZP Nederland

ZZP Nederland  is een vraagbaak voor zelfstandigen. Aangesloten zelfstandigen profiteren van deskundige informatie door de persoonlijke en toegankelijke helpdesk, de website en de digitale nieuwsbrieven. Onze focus ligt primair op de ondersteuning van uw ondernemerschap. ZZP Nederland dient het belang van ruim 50.000 aangesloten zelfstandigen ook door kwaliteitsdiensten in te kopen met collectiviteitskorting.

De bij ZZP Nederland aangesloten zelfstandigen vormen tevens de achterban van Stichting ZZP Nederland voor de belangenbehartiging in Den Haag. Stichting ZZP Nederland Is opgericht voor het gezamenlijk belang van zelfstandige ondernemers. Bundeling van krachten geeft invloed op wet- en regelgeving in Den Haag. Doel is meer ruimte voor vrije ondernemers zonder door de overheid opgelegde verplichtingen, met behoud van de fiscale ondernemersvoorzieningen.

ZZP Nederland Verzekeringen opereert met een volledige AFM-vergunning, onafhankelijk van maatschappijen en onafhankelijk van het verkoopresultaat adviseren onze mensen u objectief. Voorop staat een duidelijke voorlichting, op een wijze die past binnen het beleid van een belangenbehartiger.

Voordelen bij Collectieve Aansluiting

Individueel:

  • Elke zzp’er ontvangt een eigen inlogcode voor het ledengedeelte van de website. Dit biedt toegang tot alle dienstverlening en voordelen;
  • Inkoopvoordelen dienstverlening en producten gelden voor alle individuele aangesloten zzp’ers;
  • Financieel en verzekeringsadvies (via ZZP Nederland Verzekeringen);
  • Onbeperkt opvragen van informatie en individueel advies via onze Ondernemershelpdesk;
 

Voor VVFE:

  • De lobbywerkzaamheden van VVFE worden ondersteund vanuit Stichting ZZP Nederland;
  • De lobbydoelen van VVFE kunnen door (Stichting) ZZP Nederland specifiek worden meegenomen;
  • Bijeenkomsten kunnen in de agenda op de website van ZZP Nederland en in de nieuwsbrief vermeld worden.
  • €18,50 ipv € 22,50 per jaar.

Het bestuur

De VVFE wil zelfstandige professionals, die werkzaam zijn in de evenementensector verenigen en vertegenwoordigen Om een zo breed mogelijke representatie tot stand te kunnen brengen, is een groep van initiatiefnemers samengesteld waarin een groot aantal disciplines een plek heeft gekregen. We zijn trots dat er zo veel animo is gekomen vanuit het veld om samen de VVFE op te kunnen richten. Het bestuur heeft ervaring, statuur en een sterk netwerk. In de loop der tijd zijn een aantal van onze initiatiefnemers tot de conclusie gekomen dat zij niet de tijd en energie in de vereniging konden steken die zij nodig achtten. Deze mensen willen we vernoemen als initiatiefnemer.

De bestuursleden

Initiatiefnemers

Lid worden

Hoe groter het aantal leden is, hoe groter het geluid wat wij kunnen maken. Door ons te organiseren kunnen wij samen met onze partners de belangen van onze leden behartigen. Laten horen waar wij duidelijkheid en handvatten nodig hebben is noodzakelijk om nu en in de toekomst bestaansrecht te houden.
Aan de hand van de begroting is een contributie bedrag van €50,00 voor het jaar 2020 vastgesteld. De hoogte van het contributiebedrag voor 2021 zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van deze vereniging, en worden dan ook strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en/of gebruikt voor verkoopdoeleinden.

Contact

Via onderstaand formulier kun je een vraag stellen of contact opnemen. Wij streven ernaar binnen 2 werkdagen een reactie te sturen.

Uitgelicht