De Vereniging Voor Freelance Event professionals (VVFE) komt op voor de belangen van zelfstandig professionals, werkzaam in de evenementensector. Onze leden vind je voor én achter de schermen – onder meer in de productie, podiumbouw, licht, geluid en catering. Zonder ons geen festivals, concerten, sporttoernooien, theatervoorstellingen of congressen. Wij maken het -letterlijk- mogelijk. De VVFE is opgericht in reactie op de coronacrisis. De evenementensector is één van de zwaarst door deze crisis getroffen sectoren. Terwijl horeca, musea en luchtvaart alweer uitgebreid mogen experimenteren met publiek, is het voor onze sector op dit moment zelfs nog onbekend wanneer deze überhaupt weer opengaat. Deze langdurige stilstand slaat diepe gaten. Naar schatting verdienen ruim dertigduizend (!) freelancers hun brood in de sector. Om iets aan de lage organisatiegraad te doen én om op te komen voor hun belangen, is het tijd om te verenigen. Niet alleen om de sector een stem te geven, maar ook om deze in kaart te brengen en in de toekomst verder te structureren is dit hét moment om de handen ineen te slaan.

De doelstellingen

De VVFE heeft als hoofddoelstelling het verenigen van zelfstandig professionals, werkzaam in de evenementensector. We willen alle freelancers vertegenwoordigen die hun hoofdinkomen halen uit de uiteenlopende werkzaamheden die binnen de sector vallen. Door een brede basis te creëren kunnen we gewicht in de schaal leggen bij gesprekken met zowel lokale als landelijke overheden. Hiervoor zoeken we de samenwerking met verwante brancheorganisaties als de VVEM, de VTTE, ONL, ZZP Nederland en de Alliantie van Evenementenbouwers.

Op de lange termijn wil de VVFE zich inzetten op het verder structureren van de sector. Primair gaan we echter aan de slag met een aantal acute, belangrijke speerpunten:

De sector één stem geven

Momenteel is de evenementensector een van de meest onderbelichte sectoren als het gaat om de actuele ondersteunende overheidsmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis. Tienduizenden zelfstandigen merken hiervan dagelijks de directe gevolgen: een totale teruggang in werk, opdrachten en inkomsten, zonder enig perspectief op verbetering. Er is onvoldoende aandacht voor de penibele omstandigheden waar vele event professionals zich in bevinden. Wij vinden dat we daar NU iets aan moeten doen.

De VVFE maakt zich hard voor de positie van deze freelancers. We doen dit door hen te verenigen, een stem te geven en door samen te werken met verwante organisaties in de evenementensector. Hierdoor kunnen we méér geluid maken om gehoord te worden, want: een sector waar jaarlijks miljarden euro’s in omgaat, is écht te belangrijk om zomaar te negeren.

Herstel onjuiste SBI-codes

Veel freelancers zijn de afgelopen maanden, bij het aanvragen van één van de steunmaatregelen, erachter gekomen dat ze wegens een onjuiste SBI-code (de standaard bedrijfsindeling) niet in aanmerking komen voor hulp. De VVFE maakt zich hard voor het beter laten vastleggen van de juiste codes, zodat de omvang van de sector ook cijfermatig inzichtelijk wordt. Ook zal de VVFE zich inzetten om freelancers in aanmerking te laten komen voor steunmaatregelen op maat.

Het bestuur

De VVFE wil alle zelfstandige professionals verenigen en vertegenwoordigen, die werkzaam zijn in de evenementensector. Om een zo breed mogelijke representatie tot stand te kunnen brengen, is een groep van initiatiefnemers samengesteld waarin een groot aantal disciplines een plek heeft gekregen. We zijn trots dat er zo veel animo is gekomen vanuit het veld, om samen de VVFE op te kunnen richten. Het bestuur heeft ervaring, statuur en een sterk netwerk. In de loop der tijd zijn een paar initiatiefnemers tot de conclusie gekomen dat zij niet de tijd en energie in de vereniging konden steken die zij nodig achtten. Deze mensen willen we wel vernoemen als initiatiefnemer.

Bestuursleden

Jean-Michel Nelissen – Voorzitter
Rudy Vorstenbosch – Penningmeester
Ann de Vries – Secretaris

Eric Welten
Gijs de Snoo
Hubert van Ockenburg
Jantien Goudsmit
Monique Winkel
Pepijn van der Sanden
Varinia Kolen

Word lid!

Om steun te kunnen geven, kunnen wij de steun van alle zelfstandige event professionals goed gebruiken. Word daarom lid! We zijn inmiddels gestart met de voorinschrijving voor het lidmaatschap. Op basis van die gegevens kunnen wij het animo peilen, de belangrijkste cijfers verzamelen en snel van start gaan met onze belangrijkste speerpunten. Als je hieronder je gegevens invult, ontvang je na je aanmelding een bevestigingsmail.

Voorwaarden om lid te worden bij de VVFE, je bent:

  • Freelance event professional
  • Een zelfstandige, die zorg draagt voor zijn eigen werkzekerheid
  • Minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in je bedrijf (dit geldt niet voor het jaar 2020)

Het oprichten en in leven houden van een vereniging is niet gratis. Daarom vragen we eenmalig €20,- inschrijfgeld. Op het moment dat de daadwerkelijke kosten en het aantal inschrijvingen bekend zijn, zullen we de jaarlijkse contributie bepalen. Het betaalde inschrijfgeld zullen we verrekenen met de contributie voor het eerste jaar.

Voldoe je niet volledig aan onze inschrijfvoorwaarden, maar wil je tóch
graag lid worden? Neem dan even contact met ons op via de contactpagina.

Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van deze vereniging, en worden dan ook strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en/of gebruikt voor verkoopdoeleinden.

Contact

Heb je een vraag of wil je contact opnemen? Vul dan dit formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je aanmelden ? Kijk dan bij ‘Word lid’ voor meer informatie.

Privacy Policy

De VVFE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.vvfe.nl

contact@vvfe.nl

 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VVFE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– KvK-nummer
– SBI code
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar – tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@vvfe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De VVFE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Uitvoering geven aan de opdracht zoals vastgelegd in de overeenkomst, waaronder het afhandelen van jouw betaling t.b.v. de contributie en jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Uitvoering geven aan de doelstellingen van de VVFE

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

– Het in kaart brengen van de hoeveelheid zelfstandige professionals er werkzaam zijn in de evenementenbranche en hiervan een overzicht kunnen maken naar overheidsinstanties;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VVFE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

De VVFE verstrekt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De VVFE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EER of landen met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De VVFE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd waarbij het IP-adres nadrukkelijk niet wordt meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google servers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de VVFE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@vvfe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Houdt er rekening mee dat het verzamelen van jouw gegevens cruciaal is voor het behalen van één van de doelstellingen van de VVFE, het inzichtelijk maken van de hoeveelheid zelfstandige eventprofessionals in de evenementen branche.

De VVFE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VVFE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via contact@vvfe.com.