Nadat we vol energie de vereniging in mei 2020 hebben opgezet valt voor ons helaas het doek in 2021.

De VVFE is na het ter stemming brengen in een algemene ledenvergadering opgeheven.

De organisatie van de vereniging is in de huidige vorm en samenstelling van het bestuur en haar leden niet op te brengen.

De opgedane kennis en het ontwikkelde netwerk gaat echter niet verloren. Twee voormalig bestuursleden van de VVFE zullen zitting nemen in het bestuur van de Vereniging Voor Podiumtechnologie. Zij zullen bij de VPT de belangenbehartiging van de freelance event professional voortzetten.

Dank voor het vertrouwen dat jullie in ons gehad hebben.

Privacy Policy

De VVFE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.vvfe.nl

contact@vvfe.nl

 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VVFE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– KvK-nummer
– SBI code
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar – tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@vvfe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De VVFE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Uitvoering geven aan de opdracht zoals vastgelegd in de overeenkomst, waaronder het afhandelen van jouw betaling t.b.v. de contributie en jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Uitvoering geven aan de doelstellingen van de VVFE

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

– Het in kaart brengen van de hoeveelheid zelfstandige professionals er werkzaam zijn in de evenementenbranche en hiervan een overzicht kunnen maken naar overheidsinstanties;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VVFE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

De VVFE verstrekt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De VVFE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EER of landen met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De VVFE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd waarbij het IP-adres nadrukkelijk niet wordt meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google servers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de VVFE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@vvfe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Houdt er rekening mee dat het verzamelen van jouw gegevens cruciaal is voor het behalen van één van de doelstellingen van de VVFE, het inzichtelijk maken van de hoeveelheid zelfstandige eventprofessionals in de evenementen branche.

De VVFE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VVFE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via contact@vvfe.com.